Керівництво

Органами управління Банку є:
- Загальні збори акціонерів - вищий орган управління;
- Наглядова рада - здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Банку;
- Правління - виконавчий орган, здійснює управління поточною діяльністю Банку.
Правління Банку очолює Голова Правління.