АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (надалі – АТ «ЄПБ», Банк), розташоване за адресою: м. Київ, Бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51, код банку 377090, ЄДРПОУ 36061927, e-mail: bank@europrombank.kiev.ua, телефон: +380442774709, запрошує суб’єктів аудиторської діяльності до участі в Конкурсі з відбору аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік згідно з тендерною документацією.

До участі в Конкурсі запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».
Процедури проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку (надалі – Порядок).

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає отримання Банком таких аудиторських послуг:
1) аудиторська перевірка фінансової звітності Банку за рік, що закінчується 31.12.2019, згідно з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII (надалі – Закон про аудит), Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 №90, Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373, та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) аудиторська перевірка Звіту про управління Банку за 2019 рік, який складається та подається до Національного банку України разом із фінансовою звітністю у відповідності до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373;
3) проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку станом на 01.01.2020 відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2017 №141, та інших нормативно-правових актів Національного банку України.
Термін випуску фінансової звітності визначається розпорядженням керівних органів Банку.

2. Основні критерії, що визначені Банком для відбору:
- досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності банків та оцінки якості активів банку та в галузі;
- наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту, а також відсутність претензій, скандалів та будь яких стягнень;
- інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми;
- наявність чинного Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг;
- професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право ведення аудиторської діяльності;
- вартість аудиторських послуг;
- якість інформації, яка подається.
Деталізоване викладення критеріїв відбору здійснено в Розділі 2 Порядку.

3. Графік проведення Конкурсу:
3.1. І етап – підготовка до Конкурсу та розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Банку – до 31 серпня 2019 року.
3.2. ІІ етап – приймання від суб’єктів аудиторської діяльності конкурсних пропозицій – до 17 вересня 2019 року.
3.3. ІІІ етап:
- розгляд і оцінка Комітетом з питань аудиту Наглядової ради Банку конкурсних пропозицій суб’єктів аудиторської діяльності – до 20 вересня 2019 року.
- складання Звіту про висновки процедури відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку та підготовка і подання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності – до 24 вересня 2019 року.
3.4. IV етап – обрання Наглядовою радою Банку суб’єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг згідно із завданням з обов’язкового аудиту та надсилання до Національного банку України документів та інформації про визначену аудиторську фірму - до 30 вересня 2019 року.
3.5. Інформування переможця Конкурсу – не пізніше наступного робочого дня після затвердження Наглядовою радою Банку результатів Конкурсу.
3.6. Оприлюднення результатів та оголошення переможця Конкурсу на офіційному сайті Банку – не пізніше наступного робочого дня після подання до Національного банку України копії договору про надання аудиторських послуг.

4. Інформація та документи, що подаються для участі в Конкурсі:
4.1. Заява на участь в Конкурсі, складена в довільній формі із зазначенням інформації про аудиторську фірму, засновників, керівництво та контактної особи (прізвище, ім’я та по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, тощо).
4.2. Запевнення щодо дотримання визначених Законом про аудит вимог щодо незалежності, обмежень активної участі ключового партнера з аудиту у виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, щодо надання послуг, достовірності та розкриття інформації, яка має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту фінансової звітності Банку.
4.3. Гарантійне зобов’язання про готовність виконати завдання з обов’язкового аудиту та укладення договору про надання аудиторських послуг на умовах конкурсної пропозиції.
4.4. Інформація про команду аудиторів:
- загальна кількість працівників,
- докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, їх кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів).
4.5. Цінова пропозиція щодо вартості послуг з проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку в національній валюті України (з урахуванням або без ПДВ) та всіх супутніх витрат (витрати на відрядження аудиторів, сплату податків та зборів, тощо), графік проведення аудиту та умови оплати послуг.
4.6. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база:
- перелік основних клієнтів в фінансовому секторі України, зокрема з банками за останні 3 роки;
- перелік інших послуг, які надаються.
4.7. Копія свідоцтва про включення аудиторської фірми до Окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
4.8. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
4.9. Запевнення про відсутність (або документи про наявність) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.
4.10. Інформація про аудиторську фірму за формами Додатків 2 і 3 до Порядку та підтвердні документи до них (у разі потреби).
4.11. Інша інформація, що може бути суттєва та корисна.

5. Інформація про джерела, з яких потенційний учасник може отримати інформацію про фінансовий стан та діяльність Банку.
Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку доступна на офіційному сайті Банку (https://europrombank.kiev.ua) в розділі «Про банк».

6. Спосіб та строки подання конкурсних пропозицій.
6.1. Конкурсні пропозиції подаються згідно з ІІ етапом проведення Конкурсу в строк до 17 вересня 2019 року в паперовому вигляді на адресу Банку та електронною поштою контактній особі у вигляді електронних документів в форматі *.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб’єкт аудиторської діяльності.
6.2. Конкурсні пропозиції подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються в складі конкурсної документації у паперовій формі, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта (за наявності).
6.3. Контактна особа: начальник Відділу внутрішнього аудиту А.Б.Лавриненко, тел.: (044) 277-47-09, електронна пошта: ablavrinenko@europrombank.kiev.ua.