Керівництво

Органами управління Банку є:
- Загальні збори акціонерів - вищий орган управління;
- Наглядова рада - здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Банку;
- Правління - виконавчий орган, здійснює управління поточною діяльністю Банку.
Правління Банку очолює Голова Правління.

Ревізійна комісія АТ "ЄПБ" контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного Банку України. Призначається Загальними зборами акціонерів Банку і їм підзвітна, строком на три роки, у складі трьох осіб. Повноваження її визначені Статутом Банку, а порядок роботи - Положенням про Ревізійну комісію Банку.

Здійснює:

- Перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням Загальних зборів акціонерів Банку,
Наглядової Ради, акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів;

- Доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів Банку, Наглядовій Раді.

Готує висновки до звітів і балансів Банку.