Статутний капітал

Інформація про статутний капітал

Статутний капітал ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» становить 200`000`000,00 грн. і розділений на 200`000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 грн. за одну акцію.

Інформація про існуючі випуски акцій


Дата реєстрації випуска Номер свідоцтва про реєстрацію випуска   Назва органу, який          зареєстрував випуск Код цінних папер Тип цінних папер
14.09.2016 93/1/2016 Національна комісія по цінним паперам і фондовому ринку UA4000031520 Прості іменні
Форма випуску Номінальна вартість акцій, грн. Кількість акцій, штук Загальна номінальна вартість, грн. Частка в уставному капіталі, %
Бездокументарна 1000,00 200`000 200`000`000,00 100,00

14 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ЗАРЕЄСТРОВАНО ВИПУСК АКЦІЙ НА СУМУ 150 МЛН. ГРИВЕНЬ ТА ВИДАНО ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ АКЦІЙ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 96/1/2017-Т.


СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ БАНКУ

 Структура власності на 1 січня 2018 року

 Структура власності на 8 червня 2017 року

 Структура власності на 1 січня 2017 року

 Структура власності на 10 червня 2016 року

 Структура власності на 1 січня 2016 року


 Статут

 Установчий договір
 Положення про Загальні збори
 Положення про Спостережну раду
 Положення про Правління
 Положення про Ревізійну комісію
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ НА 2018 РІК


 
 Календарний план розміщення на 2018 рік
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ


Інформація про річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»,
які відбулись 20 квітня 2018 року

Загальними зборами прийняті рішення:
- За наслідками розгляду звіту Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії за 2017 рік;
- Затверджений річний звіт Банку за 2017 рік;
- Переобраний склад Спостережної ради

 Протокол за 20-04-2018 

 Протоколи за підсумки голосування

 

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ - 18.04.2018
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 16 квітня 2018 року, загальна кількість акцій складає 200 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 200 000 штук простих іменних акцій.

Дата розміщення – 19.03.2018

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», далі за текстом – Банк,

місцезнаходження за адресою: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51)

повідомляє акціонерів Банку, що  20 квітня 2018  року о 15-00 за Київським часом за адресою: 01133, м.Київ, вулиця Михайла Задніпровського, будинок 13, поверх 3, кімната 1 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 20 квітня 2018  року  о 14-00, закінчення реєстрації о 14-45 за Київським часом за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 16 квітня 2018  року станом на 24 годину.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у кількості двох осіб – голови комісії Бобніхової Галини Анатоліївни та члена комісії Максютенко Олени Іванівни».

 

 1. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.

Проект рішення: «Вважати роботу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» задовільною».

 

 1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Банку за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: «Вважати роботу Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» задовільною».

 

 1. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Банку за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: «Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 

 1. Затвердження річного звіту Банку за 2017 рік.

Проект рішення: «Річний звіт ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2017 рік затвердити».

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту –   аудиторської фірми ТОВ “Аудиторська компанія «Аваль» затвердити».

 1. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2017 рік.

Проект рішення:

«1. Розподілити прибуток, отриманий ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»  у 2017 році у розмірі 8 172 899,42  гривень наступним чином: в повному обсязі направити до резервного фонду Банку.

 1. Покрити частину збитків минулого року у сумі 22 624 165,25 гривень за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.»

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення: «У зв’язку із закінченням строку, на який обрано, припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мітіної Ніни Веніамінівни, членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира Олександровича, Басацької Світлани Станіславівни, Щербака Сергія Павловича, Федорущенко Ольги Михайлівни  з моменту прийняття рішення Загальними зборами банку».

 

 1. Встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.

Проект рішення: «Встановити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» - 6 (шість) осіб».

 

 1. Обрання членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення: не наводиться, оскільки рішення приймається кумулятивним голосуванням.

 

 1. Обрання Голови Спостережної ради Банку.

Проект рішення: «Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мітіну Ніну Веніамінівну».

 

 1. Затвердження умов трудового договору (контракту)  та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та  членами Спостережної  ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку.

Проект рішення:

«1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Спостережної ради, і умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами обраної Спостережної ради.

 1. Уповноважити голову Правління Філенкову Зою Юріївну підписати від імені банку трудовий договір з Головою Спостережної ради Банку та цивільно-правові договори з членами Спостережної ради Банку, які укласти з 20.04.2018.
 2. Визначити, що з дня укладення договорів обрані особи починають фактичне виконання посадових обов’язків у повному обсязі».

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Банку за адресою: www.europrombank.kiev.ua.

 

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00  в приміщенні Банку за адресою 01004, м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - Голова Спостережної ради банку Мітіна Н.В.

Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про  проведення загальних зборів акціонери мають право: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів -  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:  Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Для участі у загальних зборах акціонер має пред’явити паспорт, а представник акціонера – паспорт і оригінал довіреності.

 

 Основні показники фінансово-господарської ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

                                                                                         (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

Звітний

2017

Попередній

2016

Усього активів

 641 627

779 645 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 4 907

3 394 

Запаси

 29

 32

Сумарна дебіторська заборгованість

 1 162

 81

Гроші та їх еквіваленти

 47 643

19 911

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 43 054

-73 851 

Власний капітал

 309 029

187 971 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 200 000

145 000 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

7 466 

 330

Поточні зобов'язання і забезпечення

 325 136

 591 344

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

8 173 

 -76 101

Середньорічна кількість акцій (шт.)

178 603 

 135 164

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

45,66 

-563,71

 

Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Протокол засідання від 06.03.2018 № 06/03/2018.

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 16.03.2018  в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  №52.

 

Спостережна рада ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – на 13 березня 2018 року, загальна кількість акцій складає 200 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 200 000 штук простих іменних акцій.

 

Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів
ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”,
що відбулися 07 грудня 2017 року
 Загальними зборами прийнято рішення про внесення змін до Статуту Банку, обрано новий склад Спостережної ради Банку і Ревізійної комісії Банку,

затверджено Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК".

Протокол загальних зборів

Кодекс корпоративного управління

 Повідомлення про позачергові Загальні збори

 

Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів
ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”,
що відбулися 27 липня 2017 року
 Загальними зборами прийнято рішення про збільшення статутного капіталу банку на 150 мільйонів гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартос

ті за рахунок додаткових внесків.

 Протокол загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори

Інформація про річні Загальні збори акціонерів
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
що відбулися 20 квітня 2017 року

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" затверджені:

   · звіт Спостережної ради банку за 2016 рік.
   · звіт Правління банку про фінансово-господарську діяльність банку у 2016 році.
   · звіт та висновку Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік.
   · річні результати (річного звіту) діяльності банку за 2016 рік.
   · заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
   · покриття збитків за 2016 рік.
   · переобрані члени Спостережної ради банку.

 Протокол Загальних зборів

Повідомлення про позачергові річні збори


Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів

ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”,

що відбулися 02 грудня 2016 року.

 Загальними зборами прийнято рішення про внесення змін до Статуту банку шляхом затвердження його нової редакції у зв'язку із збільшенням статутного капіталу до 200 млн.грн. 

  Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів

ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”,

що відбулися 28 липня 2016 року.
 
Загальними зборами прийнято рішення про збільшення статутного капіталу банку на 55 мільйонів гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів

ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК",

що відбулися 15 червня 2016 року
Загальні збори прийняли рішення:


   · змінити місцезнаходження ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" на адресу: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11 , приміщення 51;

   · внести зміни до Статуту ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", затвердивши його в новій редакції;

   · затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК", Положення про Спостережну раду ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК".
 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


Інформація про річні Загальні збори акціонерів

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

що відбулися 21 квітня 2016 року

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" затверджені:

   · звіт Спостережної ради банку за 2015 рік.

   · звіт Правління банку про фінансово-господарську діяльність банку у 2015 році.

   · звіт та висновку Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2015 рік.

   · річні результати (річного звіту) діяльності банку за 2015 рік.

   · заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

   · розподіл прибутку за 2015 рік.

 Протокол загальних зборів

 Повідомлення про річні Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів

ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”,

що відбулися 28 грудня 2015 року.


Загальними зборами прийнято рішення включити прибуток, отриманий банком у вигляді безповоротної фінансової допомоги від акціонерів ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” у сумі 35 млн.грн. , до капіталу банку.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів

ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”,

що відбулися 21 грудня 2015 року.


Загальними зборами прийнято рішення про збільшення статутного капіталу банку на 60 мільйонів гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів

ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”,

що відбулися 17 листопада 2015 року.


Загальними зборами прийнято рішення про внесення змін до Статуту ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” у зв’язку із збільшенням статутного капіталу.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів
ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”,
що відбулися 8 серпня 2015 року.

 Загальними зборами прийнято рішення про збільшення статутного капіталу банку на 25 мільйонів гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позвчергові Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів

ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”,

що відбулися 25 липня 2015 року.

Загальними зборами прийняті рішення:

 • Припинено повноваження голови та членів Спостережної ради банку;
 • Збільшено кількісний склад Спостережної ради банку до 5 осіб;
 • Обрані члени Спостережної ради;
 • Обрано голову Спостережної ради;
 • Внесені зміни до Статуту банку  шляхом затвердження його нової редакції;
 • Затверджені нові редакції Положень: про Загальні збори, про Спостережну раду, про Правління, про Ревізійну комісію.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про річні загальні збори акціонерів

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»,

що відбулися 25 квітня 2015 року затвердили

 • звіт Спостережної ради банку за 2014 рік.
 • звіт Правління банку про фінансово-господарську діяльність банку у 2014 році.
 • звіт та висновку Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2014 рік.
 • річні результати (річного звіту) діяльності банку за 2014 рік.
 • заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
 • розподіл прибутку за 2014 рік.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про річні Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»


Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 06 грудня 2014 року,  було прийняте рішення про  вчинення значного правочину у вигляді отримання кредиту рефінансування від Національного банку України, а також переобрано Ревізійну комісію банку.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 15 липня 2014 року,  було прийнято рішення змінити місцезнаходження банку. Новим місцезнаходженням банку визначено: Україна, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 3-А.
Загальними зборами затверджені відповідні зміни до Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про річні Загальні збори акціонерів
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 18 квітня 2014 року, затвердили:

 • звіт Спостережної ради банку за 2013 рік;
 • звіт Правління банку про фінансово-господарську діяльність банку у 2013 році;
 • звіт та висновок Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку у 2013 році;
 • річні результати (річний звіт) діяльності банку за 2013 рік
 • висновок  (звіт) зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності банку за 2013 рік.

На зборах було  прийняте рішення  прибуток банку, отриманий у 2013 році,   в повному обсязі направити до резервного фонду банку.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про річні Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерівПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»,

що відбулися 2 грудня 2013 року

було прийнято рішення про припинення повноважень Голови Спостережної ради банку Орлової Ольги Олександрівни та членів Спостережної ради Орлова Володимира Олександровича і Басацької Світлани Станіславівни. Рішенням Загальних зборів обрано Головою Спостережної ради банку – Мітіну Ніну Веніамінівну, членами Спостережної ради – Орлова Володимира Олександровича та Басацьку Світлану Станіславівну строком на три роки. На Загальних зборах затверджені умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Спостережної ради, та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про річні Загальні збори акціонерів
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 8 квітня 2013 року, затвердили:

 •  звіт Спостережної ради банку за 2012 рік;
 • звіт Правління банку про фінансово-господарську діяльність банку у 2012 році;
 • звіт та висновок Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку у 2012 році;
 • річні результати (річний звіт) діяльності банку за 2012 рік
 • висновок  (звіт) зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності банку за 2012 рік.

На зборах було  прийняте рішення  прибуток банку, отриманий у 2012 році,   в повному обсязі направити до резервного фонду банку.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про річні Загальні збори


 Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 28 вересня 2012 року,  було прийняте рішення змінити місцезнаходження банку. Новим місцезнаходженням банку визначено: Україна, місто Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1.Загальними зборами затверджені відповідні зміни до Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 6 квітня 2012 року, затвердили:

 •  звіт Спостережної ради банку за 2011 рік;
 • звіт Правління банку про фінансово-господарську діяльність у 2011 році;
 • звіт та висновок Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку у 2011 році;
 • річні результати (річний звіт) діяльності банку за 2011 рік
 • висновок  (звіт) зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності банку за 2011 рік.

 На зборах було  прийняте рішення  прибуток банку, отриманий у 2011 році,   в повному обсязі направити до резервного фонду банку.

Також були затверджені нові редакції Статуту банку, Положення про Загальні збори акціонерів банку, Положення про Спостережну раду банку, Положення про Правління банку, Положення про Ревізійну комісію банку.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про річні Загальні збори


 Про позачергові Загальні  збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 15 грудня 2011 року прийняли рішення про затвердження нового статутного капіталу банку у розмірі 120,00 мільйонів гривень.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Про позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 20 жовтня 2011 року, прийняли рішення про:

 • вчинення значного правочину, розмір якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності банку.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Про позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 25 червня 2011 року, прийняли рішення про:

 • Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
 • Призначення Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
 • Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
 • Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
 • Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
 • Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
 • Закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», затверджено протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про позачергові Загальні збори


 Інформація про річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», що відбулися 26 квітня 2011 року затвердили:

 •  звіт Спостережної ради банку за 2010 рік;
 • звіт Правління банку про фінансову та господарську діяльність у 2010 році;
 • звіт та висновок Ревізійної комісії банку про результати перевірки фінансової та господарської діяльності банку у 2010 році;
 • висновок зовнішнього незалежного аудитора щодо фінансової звітності банку, станом на 31 грудня 2010 року;
 • результати діяльності банку у 2010 році (річний звіт банку).

 Також було прийняте рішення  прибуток банку, отриманий у 2010 році   в повному обсязі направити до резервного фонду банку.

 Протокол Загальних зборів

 Повідомлення про річні Загальні збори


 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ


 

 

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 12.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) 07.12.2017 (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) у зв’язку із необхідністю зміни складу Спостережної ради Банку, відповідно до абзацу 1 пункту 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку та обрано новий склад  Спостережної ради Банку, а також прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку у зв’язку із закінченням строку повноважень та обрано  Голову та членів Ревізійної комісії   на новий строк.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження Голови Спостережної ради Банку Мітіної Ніни Веніамінівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з  20.04.2017  до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Орлова Володимира Олександровича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє часткою у статутному капіталі Банку  у розмірі 27,0635 %; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді  з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Басацької Світлани Станіславівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з  20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Бруєва Ярослава Павловича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді  з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Яковенко Ольги Миколаївни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді  з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Мітіна Ніна Веніамінівна обрана на посаду Голови Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів.  Є представником акціонера Орлової Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої складає 99845000,00 грн., що становить 49,9225 % статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обіймала посади: заступника начальника вiддiлу органiзацiї корпоративного бiзнесу та МСБ Донецького регiонального управлiння, заступника начальника управління – начальника відділу організації корпоративного бізнесу Донецького регіонального управління ПАТ "Дочiрнiй банк СБЕРБАНКУ РОСIЇ",  радника голови Правління ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК», голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 акціонер Банку  Орлов Володимир Олександрович обраний на посаду члена Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє пакетом акцій Банку у кількості 54127 акцій загальною номінальною вартістю 54127000,00 гривень, що складає 27,0635 % статутного капіталу Банку; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду генерального директора ТОВ «ІСТЕК», члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Басацька Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. Є представником акціонера Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій якої складає 43777000,00 грн., що становить 21,8885% статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: директор з фінансів ТОВ "Паливна Компанiя "Iндустрiал груп", директор з фінансів ТОВ «Донецьквуглезбагачення», фінансовий директор ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Щербак Сергій Павлович обраний на посаду  незалежного члена Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: провідний  бухгалтер Департаменту забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, провідний інженер Західного міжрегіонального відділу технічного нагляду та забезпечення діяльності,  інженер Центрального міжрегіонального відділу технічного нагляду та забезпечення діяльності Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Федорущенко Ольга Михайлівна обрана на посаду  незалежного члена Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. З 2009 року не працює у зв’язку із виходом на пенсію.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 у зв’язку із закінченням строку повноважень припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Банку Храмих Олени Вікторівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 06.12.2014 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 у зв’язку із закінченням строку повноважень припинено повноваження члена Ревізійної комісії Банку Семко Валентини Миколаївни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 06.12.2014 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 у зв’язку із закінченням строку повноважень припинено повноваження члена Ревізійної комісії Банку Войтуха Олександра Михайловича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 06.12.2014 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 на посаду Голови Ревізійної комісії Банку обрана Храмих Олена Вікторівна строком на три роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: директор з економіки в ТОВ "Паливна Компанiя "Iндустрiал груп", директор з економіки в ТОВ «Донецьквуглезбагачення».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 на посаду члена Ревізійної комісії Банку обрана Семко Валентина Миколаївна строком на три роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: головний бухгалтер ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», головний бухгалтер ТОВ «ПК «ЕНЕРГОІМПЕКС».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 на посаду члена Ревізійної комісії Банку обраний Войтух Олександр Михайлович строком на три роки; згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посади:  помічник-консультант народного депутата України, заступник начальника юридичного відділу ТОВ ПК «Індустріал груп», начальник юридичного відділу ТОВ «ПК «Збагачувач».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

Голова Правлiння Філенкова З.Ю.

08.12.2017

 

 

 

 

Дата розміщення – 27.11.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Наказом Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк) від 21.11.2017 № 128-К 21 листопада 2017 року  звільнено з посади головного бухгалтера Банку Комарницьку Оксану Володимирівну за угодою сторін на підставі  п.1 ст.36 КЗпП України. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з  09 вересня 2015 року по 21 листопада 2017 року.

Наказом Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк)  від 21.11.2017 № 130-К у зв’язку із звільненням головного бухгалтера Комарницької О.В. виконуючим обов’язки головного бухгалтера Банку з 22 листопада 2017 року по 27 грудня 2017 року призначено заступника головного бухгалтера Банку Чередник Наталію Іванівну. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: менеджера Управління податкового обліку та звітності Департаменту бухгалтерського обліку в ПАТ «БАНК ФОРУМ», заступника головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

Голова Правлiння Філенкова З.Ю.

22.11.2017

 

 

 

 

Дата розміщення – 03.11.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 31/10/2017 вiд 31.10.2017) з 31.10.2017 припинено повноваження члена Правлiння Банку – працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу Золотової Наталiї Олександрiвни у зв’язку iз звiльненням з посади начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу за власним бажанням. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 04.04.2017 до 31.10.2017. Замiсть Золотової Н.О. на посаду нiкого не призначено.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Найменування посади

 

 

 

Голова Правлiння Філенкова З.Ю.

01.11.2017

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 05.10.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 02/10/2017 вiд 02.10.2017) вiдповiдно до рiшення Нацiонального банку України вiд 15.09.2017 №327 з 02.10.2017 достроково припинено повноваження члена Правлiння Банку Комарницької Оксани Володимирiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 03.04.2015 до 02.10.2017.

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 02/10/2017 вiд 02.10.2017) з 02.10.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду члена Правлiння Банку обрана Зелена Оксана Володимирiвна. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: начальника вiддiлу управлiння ресурсною позицiєю банку казначейства ПАТ «АБ «Експрес-Банк», заступника начальника вiддiлу фiнансових ризикiв управлiння ризик-контролю департаменту ризик-менеджменту ПАТ АКБ «Новий»; начальника Вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

Голова Правлiння Філенкова З.Ю.

03.10.2017

 

 

 

Дата розміщення – 19.09.2017

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання  акцій додаткової емісії

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»!

(код за ЄДРПОУ 36061927, місцезнаходження:

01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі - Банк, Емітент) повідомляє, що Загальними зборами акціонерів Банку  (Протокол від 27 липня 2017 року № 2/07/2017)  прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення простих акцій Банку.

Статутний капітал Банку на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій складає 200 000 000,00 гривень (Двісті  мільйонів гривень 00 копійок), розподілений на 200 000 (Двісті  тисяч)  штук  простих іменних акцій номінальною вартістю  1 000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

Загальна кількість акцій, що пропонується для розміщення, - 150 000  (Сто п’ятдесят  тисяч) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Ціна розміщення акцій – 1 000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) за кожну акцію, загальна вартість акцій, які планується розмістити – 150 000 000,00 гривень (Сто п’ятдесят  мільйонів гривень 00 копійок).

Переважним правом кожного акціонера Банку визнається право акціонера – власника простих акцій придбати прості акції, що розміщуються, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 27 липня 2017 року. Переважне право реалізують особи, які є акціонерами Банку станом на 27 липня 2017 року, що є датою прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.

Повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій надано голові Правління Банку, а у разі його відсутності – виконуючому обов’язки голови Правління Банку.

Отримання від акціонерів письмових  підтверджень про відмову від використання переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається.

Переважне право акціонерів Емітента на придбання акцій, що додатково розміщуються, реалізується протягом наступного строку: з 04 жовтня 2017 року по 26 жовтня 2017 року включно. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Емітенту у вказаний період письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Подання заяв може бути здійснено направленням рекомендованого листа або особисто за адресою: 01004, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.  Строк для перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, - з 04 жовтня 2017 року по 26 жовтня 2017 року включно. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті на рахунок Емітента № 500429001 у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», м.Київ, код банку 377090, код за ЄДРПОУ 36061927.

Акціонери, які вносять кошти в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу Банку з урахуванням його збільшення, разом із заявами подають документи відповідно до вимог Положення про порядок та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.09.2011 р. № 306, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасника Банку.

Якщо протягом встановленого строку акціонер подав письмову заяву про придбання акцій, але не здійснив повного розрахунку за акції, що ним придбаваються, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій. На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій Емітент видає акціонерам письмові зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дня отримання коштів, але не пізніше 26 жовтня 2017 року.

Дата початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 27 жовтня 2017 року,  дата закінчення першого етапу укладення договорів – 03 листопада 2017 року. На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Емітент укладає з акціонерами договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права подана заява та перераховані відповідні кошти. Якщо фактично сплачена сума коштів за акції не дає можливості придбати цілу кількість акцій, округлення кількості акцій здійснюється в меншу сторону, а надлишок перерахованих коштів повертається. Укладення договорів здійснюється за адресою: 01004 м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

У разі прийняття Спостережною радою Банку рішення про відмову від розміщення акцій учасникам розміщення повертаються їх внески, внесені в оплату за акції, протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

У разі незатвердження  Правлінням Банку у встановлені строки результатів укладення договорів, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій Емітент повертає учасникам розміщення внески, внесені ними в оплату за акції, протягом трьох місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

Голова Правління Філенкова З.Ю.

18.09.2017

 

Дата розміщення – 01.08.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше ввідсотків голосуючих акцій

 

II. Текст повідомлення

 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) 27 липня 2017 року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 150 мільйонів гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу Банку.

Розміщення акцій здійснюватиметься серед акціонерів Банку, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 27.07.2017, та фізичної особи Орлової Крістіни Андріївни. Акціонерам Банку надається переважне право на придбання акцій відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства». Додатково планується розмістити 150 000 (Сто п'ятдесят  тисяч) штук простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 150 000 000,00 гривень (Сто п'ятдесят  мільйонів гривень 00 копійок). Акції розміщуються за затвердженою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» ринковою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості – 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Спосіб розміщення акцій – приватне розміщення. Форма існування акцій -  бездокументарна. Оплата за акції здійснюватиметься грошовими коштами у національній валюті шляхом безготівкового перерахування коштів. Розміщення акцій може привести до зміни власників значного пакета акцій: «фізичної особи», яка володіє 99845 шт. акцій, що складає 49,9225% статутного капіталу; «фізичної особи», яка володіє 43777 шт. акцій, що складає 21,8885 % статутного капіталу, «фізичної особи», яка володіє 54127 шт. акцій, що складає 27,0635% статутного капіталу.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення становить 75%. Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення становить 100%.

Цінні папери додаткового випуску надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями, та відповідають правам акціонерів, встановленим законодавством України та Статутом Банку.

Метою розміщення акцій є додаткова капіталізація Банку. Кошти, отримані від розміщення акцій, будуть спрямовані на збільшення статутного капіталу Банку.

Конвертація цінних паперів умовами приватного розміщення не передбачається.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння Філенкова З.Ю.

28.07.2017

Дата розміщення – 12.06.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше ввідсотків голосуючих акцій

 

II. Текст повідомлення

 

Згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів станом на 07 червня 2017 року, отриманого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Товариство) 08 червня 2017 року  від депозитарію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”, в результаті придбання розміщуваних Товариством акцій додаткової емісії  відбулися наступні зміни: 1) Пакет власника акцій „фізичної особи”, яка володіла 72345 акціями, що складало 49,8931  відсотків  голосуючих акцій, збільшився і становить 99845 акцій, що складає 49,9225  відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій Товариства; 2) Пакет власника акцій „фізичної особи”, яка володіла 41127  акціями, що складало 28,3635    відсотків  голосуючих акцій, збільшився і становить 54127 акцій, що складає 27,0635  відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій Товариства; 3) Пакет власника акцій „фізичної особи”, яка володіла 29277  акціями, що складало 20,1910 відсотків  голосуючих акцій, збільшився і становить 43777 акцій, що складає 21,8885  відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння Філенкова З.Ю.

09.06.2017

 Дата розміщення – 05.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол № 28/04/2017 від 28.04.2017) з 03.05.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду заступника голови Правління Банку призначений член Правління Банку Мельник Андрій Васильович. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: головного економіста відділу контролю управління підтримки казначейських та валютних операцій ГОУ ПАТ «ФІДОКОМБАНК»; заступника начальника відділу валютного контролю експортно-імпортних операцій АТ «ЄВРОГАЗБАНК», заступника начальника відділу обслуговування юридичних осіб Центрального відділення АТ «ЄВРОГАЗБАНК»; старшого спеціаліста групи з контролю за імпортними та неторговельними операціями клієнтів Управління з валютного контролю Департаменту операційного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК»; заступника начальника, начальника відділу обслуговування корпоративних клієнтів, директора Департаменту корпоративного бізнесу у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння Філенкова З.Ю.

03.05.2017

 Дата розміщення – 24.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) відповідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинено повноваження голови Спостережної ради Товариства Мітіної Ніни Веніамінівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебувала на посаді з  25.07.2015 до 20.04.2017.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) відповідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинено повноваження  члена Спостережної ради Товариства Орлова Володимира Олександровича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 28,3635 %; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді  з 25.07.2015 до 20.04.2017.

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) відповідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства»  достроково припинено повноваження  члена Спостережної ради Басацької Світлани Станіславівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебувала на посаді з 25.07.2015 до 20.04.2017.

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) відповідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинено повноваження  члена Спостережної ради Товариства Бруєва Ярослава Павловича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді  з 25.07.2015 до 20.04.2017.

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) Мітіна Ніна Веніамінівна обрана на посаду голови Спостережної ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів.  Є представником акціонера Орлової Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої складає 72345000,00 грн., що становить 49,8931 % статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: заступника начальника вiддiлу органiзацiї корпоративного бiзнесу та МСБ Донецького регiонального управлiння, заступника начальника управління – начальника відділу організації корпоративного бізнесу Донецького регіонального управління ПАТ "Дочiрнiй банк СБЕРБАНКУ РОСIЇ",  радника голови Правління ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК», голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) акціонер Орлов Володимир Олександрович обраний на посаду члена Спостережної ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє пакетом акцій Товариства  у кількості 41127 акцій загальною номінальною вартістю 41127000 гривень, що складає 28,3635 % статутного капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займав посаду генерального директора ТОВ «ІСТЕК», члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017)  Басацька Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Спостережної ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів. Є представником акціонера Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій якої складає 29277000,00 грн., що становить 20,191% статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займала посади: фiнансовий директор ТОВ "Паливна Компанiя "Iндустрiал груп", директор з фінансів ТОВ «Донецьквуглезбагачення», фінансового директора ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач».

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017)  Бруєв Ярослав Павлович обраний на посаду члена Спостережної ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів. Є незалежним членом Спостережної ради. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займав посади начальника інформаційного відділу ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп», начальника інформаційного відділу ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач».

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017)  Яковенко Ольга Миколаївна обрана на посаду члена Спостережної ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів. Є незалежним членом Спостережної ради. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займала посади: головного бухгалтера ТОВ «Вуглезбагачувальне підприємство Центральна збагачувальна фабрика «Чумаківська», заступника головного бухгалтера ТОВ «Донецьквуглезбагачення», комерційного директора ТОВ «Озон-3000».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння Філенкова З.Ю.

21.04.2017

 

Дата розміщення  -  06.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 у зв’язку iз закiнченням строку, на який було призначено, припиненi повноваження голови Правлiння Банку Фiленкової Зої Юрiївни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 26.01.2016 до 04.04.2017.

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду голови Правлiння Банку призначена Фiленкова Зоя Юрiївна. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: керуючого Луганським вiддiленням №1 ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», начальника Луганського регiонального управлiння ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», заступника голови Правлiння ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК, виконуючого обов’язки голови Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», голови Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 у зв’язку iз закiнченням строку, на який було призначено, припиненi повноваження члена Правлiння Банку Комарницької Оксани Володимирiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 03.04.2015 до 04.04.2017.

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду члена Правлiння Банку призначена головний бухгалтер Банку Комарницька Оксана Володимирiвна. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: головного бухгалтера фiлiї «Донецька дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства «Банк Камбiо», головного бухгалтера ПАТ «Банк Камбiо», заступника головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», члена Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 у зв’язку iз закiнченням строку, на який було призначено, припинено повноваження члена Правлiння Банку Мельника Андрiя Васильовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 03.08.2016 до 04.04.2017.

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду члена Правлiння Банку призначений директор Департаменту корпоративного бiзнесу Мельник Андрiй Васильович. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: головного фахiвця Управлiння валютного контролю та мiжнародних розрахункiв ПАТ «ФIДОБАНК», головного економiста вiддiлу контролю управлiння пiдтримки казначейських та валютних операцiй ГОУ ПАТ «ФIДОКОМБАНК», заступника начальника вiддiлу валютного контролю експортно-iмпортних операцiй АТ «ЄВРОГАЗБАНК», заступника начальника вiддiлу обслуговування юридичних осiб Центрального вiддiлення АТ «ЄВРОГАЗБАНК», старшого спецiалiста групи з контролю за iмпортними та неторговельними операцiями клiєнтiв Управлiння з валютного контролю Департаменту операцiйного управлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛБАНК», заступника начальника, начальника вiддiлу обслуговування корпоративних клiєнтiв, директора Департаменту корпоративного бiзнесу у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду члена Правлiння Банку призначена начальник вiддiлу фiнансового монiторингу Золотова Наталiя Олександрiвна. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: начальника фiнансового монiторингу ПАТ «Український Професiйний банк», начальника вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

05.04.2017

Дата розміщення  -  28.02.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 24/02/2017 вiд 24.02.2017) з 24.02.2017 припинено повноваження члена Правлiння Банку – працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу Кiвак Заряни Вiкторiвни на пiдставi поданої нею заяви про звiльнення за власним бажанням. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 02.11.2016 по 24.02.2017. Замiсть Кiвак З.В. на посаду нiкого не призначено.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

27.02.2017

Дата розміщення – 04.11.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомості) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. "А"
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол № 2/11/2016 від 02.11.2016) на посаду члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» замість особи, повноваження якої були припинені раніше,  обрана Ківак Заряна Вікторівна з 02 листопада 2016 року на строк до закінчення повноважень чинного Правління – до 04 квітня 2017 року. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: економіста, головного економіста відділу фінансового моніторингу ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», начальника відділу фінансового моніторингу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

03.11.2016

Дата розміщення – 19.09.2016

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання  акцій додаткової емісії

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. "А"
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі - Банк, Емітент) повідомляє, що Загальними зборами акціонерів Банку  (Протокол від 28 липня 2016 року № 3/07/2016)  прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення простих акцій Банку.

Статутний капітал Банку на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій складає 145 000 000,00 гривень (Сто сорок п’ять  мільйонів гривень 00 копійок), розподілений на    145 000 (Сто сорок п’ять  тисяч)  штук  простих іменних акцій номінальною вартістю   1 000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

Загальна кількість акцій, що пропонується для розміщення, - 55 000  (П’ятдесят  п’ять тисяч) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Ціна розміщення акцій – 1 000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) за кожну акцію, загальна вартість акцій, які планується розмістити – 55 000 000,00 гривень (П’ятдесят  п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

Переважним правом кожного акціонера Банку визнається право акціонера – власника простих акцій придбати прості акції, що розміщуються, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 28 липня 2016 року. Переважне право реалізують особи, які є акціонерами Банку станом на 28 липня 2016 року, що є датою прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.

Повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій надано голові Правління Банку, а у разі його відсутності – виконуючому обов’язки голови Правління Банку.

Отримання від акціонерів письмових  підтверджень про відмову від використання переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається.

Переважне право акціонерів Емітента на придбання акцій, що додатково розміщуються, реалізується протягом наступного строку: з 04 жовтня 2016 року по 26 жовтня 2016 року включно. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Емітенту у вказаний період письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Подання заяв може бути здійснено направленням рекомендованого листа або особисто за адресою: 01033, місто Київ, вул.Саксаганського, б.3, літ. «А».  Строк для перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, - з 04 жовтня 2016 року по 26 жовтня 2016 року включно. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті на рахунок Емітента № 500429001 у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», м.Київ, код банку 377090, код за ЄДРПОУ 36061927.

Акціонери, які вносять кошти в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу Банку з урахуванням його збільшення, разом із заявами подають документи відповідно до вимог Положення про порядок та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.09.2011 р. № 306, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасника Банку.

Якщо протягом встановленого строку акціонер подав письмову заяву про придбання акцій, але не здійснив повного розрахунку за акції, що ним придбаваються, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій. На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій Емітент видає акціонерам письмові зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дня отримання коштів, але не пізніше 26 жовтня 2016 року.

Дата початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 27 жовтня 2016 року,  дата закінчення першого етапу укладення договорів – 03 листопада 2016 року. На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Емітент укладає з акціонерами договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права подана заява та перераховані відповідні кошти. Якщо фактично сплачена сума коштів за акції не дає можливості придбати цілу кількість акцій, округлення кількості акцій здійснюється в меншу сторону, а надлишок перерахованих коштів повертається. Укладення договорів здійснюється за адресою: 01033 м.Київ, вул.Саксаганського, б.3, літ. «А».

У разі прийняття Спостережною радою Банку рішення про відмову від розміщення акцій учасникам розміщення повертаються їх внески, внесені в оплату за акції, протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

У разі незатвердження  Правлінням Банку у встановлені строки результатів укладення договорів, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій Емітент повертає учасникам розміщення внески, внесені ними в оплату за акції, протягом трьох місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

15.09.2016

Дата розміщення – 26.08.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. "А"
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 23/08/2016 вiд 23.08.2016) припинено повноваження члена Правлiння Банку – працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу Форостяного Владислава Вiкторовича на пiдставi поданої ним заяви з 23.08.2016. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi члена Правлiння Банку з 08.04.2016 по 23.08.2016. Замiсть Форостяного В.В. на посаду нiкого не призначено.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

25.08.2016

  

Дата розміщення – 05.08.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. "А"
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол № 3/08/2016 від 03.08.2016) на посаду члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» обраний Мельник Андрій Васильович з 03 серпня 2016 року на строк до закінчення повноважень чинного Правління – до 04 квітня 2017 року. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: головного фахівця Управління валютного контролю та міжнародних розрахунків ПАТ «ФІДОБАНК», головного економіста відділу контролю  управління підтримки казначейських та валютних операцій ГОУ ПАТ «ФІДОКОМБАНК», заступника начальника відділу валютного контролю експортно-імпортних операцій АТ «ЄВРОГАЗБАНК», заступника начальника відділу обслуговування юридичних осіб Центрального відділення АТ «ЄВРОГАЗБАНК», старшого спеціаліста групи з контролю за імпортними та неторговельними операціями клієнтів Управління з валютного контролю Департаменту операційного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК», заступника начальника, начальника відділу обслуговування корпоративних клієнтів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

04.08.2016

   

Дата розміщення – 01.08.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. "А"
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) 28 липня 2016 року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 55 мільйонів гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед акціонерів Банку, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 28.07.2016. Акціонерам Банку надається переважне право на придбання акцій відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства». Додатково планується розмістити 55 000 (п'ятдесят пять  тисяч) штук простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна загальною номінальною вартістю 55 000 000,00 гривень (п'ятдесят пять  мільйонів гривень 00 копійок). Акції розміщуються за затвердженою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» ринковою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості – 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Спосіб розміщення акцій – приватне розміщення. Форма існування акцій -  бездокументарна. Оплата за акції здійснюватиметься грошовими коштами у національній валюті шляхом безготівкового перерахування коштів.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення становить 37,93%. Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення становить 100%.

Цінні папери додаткового випуску надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями, та відповідають правам акціонерів, встановленим законодавством України та Статутом Банку.

Метою розміщення акцій є додаткова капіталізація Банку. Кошти, отримані від розміщення акцій, будуть спрямовані на збільшення статутного капіталу Банку.

Конвертація цінних паперів умовами приватного розміщення не передбачається.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

29.07.2016

 

 

15.06.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. "А"
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

                                              

   

II. Текст повідомлення

Згiдно з даними перелiку акцiонерiв станом на 09 червня 2016 року, отриманого ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 10 червня 2016 року вiд депозитарiю - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ”, в результатi придбання розмiщуваних товариством акцiй вiдбулися наступнi змiни: Пакет власника акцiй „фiзичної особи”, яка володiла 59845 акцiями, що складало 49,8708 вiдсоткiв голосуючих акцiй, збiльшився i становить 72345 акцiй, що складає 49,8931 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства.

Згiдно з даними перелiку акцiонерiв станом на 09 червня 2016 року, отриманого ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 10 червня 2016 року вiд депозитарiю - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ”, в результатi придбання розмiщуваних товариством акцiй вiдбулися наступнi змiни: Пакет власника акцiй „фiзичної особи”, яка володiла 28627 акцiями, що складало 23,8559 вiдсоткiв голосуючих акцiй, збiльшився i становить 41127 акцiй, що складає 28,3635 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

13.06.2016

 

 

12.04.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. "А"
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол № 7/04/2016 від 07.04.2016р.) на посаду члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» обраний Форостяний Владислав Вікторович з 08.04.2016р. на строк до закінчення повноважень чинного Правління – до 04.04.2017р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: у ПАТ «УКРСОЦБАНК» - провідного спеціаліста відділу контролю та підтримки управління фінансового моніторингу Департаменту нагляду за нормативно-правовою відповідністю та фінансового моніторингу, провідного спеціаліста відділу фінансового моніторингу Північного комерційного макрорегіону  (м.Київ), головного спеціаліста відділу фінансового моніторингу у Північному регіоні (м.Київ) департаменту комплаєнсу,  начальника відділу фінансового моніторингу у Північному регіоні (м.Київ)  департаменту комплаєнсу, у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» - начальника відділу фінансового моніторингу.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

08.04.2016

 

 

10 березня 2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. "А"
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол № 3/03/2016 від 03.03.2016 р.) припинено  повноваження члена Правління Банку – працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу Сич Олени Миколаївни на підставі поданої нею заяви з 03 березня 2016 року. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді члена Правління Банку з 21 жовтня 2015 року по 02 березня 2016 року. Замість Сич О.М. на посаду нікого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

03.03.2016


 

29.01.2016
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Наказом голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) вiд 26 січня 2016 р. № 4-К на пiдставi рiшення Спостережної ради Банку (Протокол вiд 04 грудня 2015 р. № 4/12/2015) та письмової згоди Нацiонального банку України (рiшення Комітету Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем про погодження на посаду голови Правлiння вiд 21 січня 2016 р. № 03, лист НБУ вiд 25 січня 2016 р. № 24-0004/6217) обрана на посаду голови Правлiння Банку Філенкова Зоя Юріївна заступила на посаду голови Правлiння Банку з 26 січня 2016 р.

 

Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрана на посаду строком до 04 квітня 2017 р. Протягом останніх п’яти років займала посади директора філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк у м.Луганськ», керуючого Луганським відділенням №1 ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», начальника Луганського регіонального управління ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», заступника начальника відділу внутрішнього аудиту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», заступника голови Правління ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК, виконуючого обов’язки голови Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння З.Ю. Філенкова

 

26.01.2016


 

24.12.2015
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) 21 грудня 2015 року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 60 мільйонів гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 

Розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед акціонерів Банку, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 21.12.2015 р. Акціонерам Банку надається переважне право на придбання акцій відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства». Додатково планується розмістити 60 000 (шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна загальною номінальною вартістю 60 000 000,00 гривень (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок). Акції розміщуються за затвердженою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» ринковою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості – 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Спосіб розміщення акцій – приватне розміщення. Форма існування акцій – бездокументарна. Оплата за акції здійснюватиметься грошовими коштами у національній валюті шляхом безготівкового перерахування коштів.

Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру зареєстрованого статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення становить 50%.

Цінні папери додаткового випуску надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями, та відповідають правам акціонерів, встановленим законодавством України та Статутом Банку.

Метою розміщення акцій є додаткова капіталізація Банку. Кошти, отримані від розміщення акцій, будуть спрямовані на збільшення статутного капіталу Банку.

Конвертація цінних паперів умовами приватного розміщення не передбачається.

 

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння З.Ю. Філенкова

 

22.12.2015


 08.12.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» – далi Банк (Протокол № 4/12/2015 вiд 04.12.2015 р.) Ходаковський Вадим Володимирович звiльнений з посади виконуючого обов’язки голови Правлiння, члена Правлiння Банку 04 грудня 2015 року за угодою сторiн. Рiшення Спостережної ради Банку вiд 20.11.2015 р. (Протокол № 20/11/2015) про обрання Ходаковського В.В. головою Правлiння Банку з моменту погодження його кандидатури Нацiональним банком України визнано таким, що втратило чиннiсть. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi члена Правлiння Банку з 21 жовтня по 04 грудня 2015 року, обов’язки голови Правлiння Банку виконував з 23 листопада по 04 грудня 2015 року.
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» – далi Банк (Протокол № 4/12/2015 вiд 04.12.2015 р.) у зв’язку iз звiльненням Ходаковського В.В. головою Правлiння Банку обрана заступник голови Правлiння Банку Фiленкова Зоя Юрiївна з моменту погодження її кандидатури як голови Правлiння Банку Нацiональним банком України на строк до 04 квiтня 2017 року. До погодження кандидатури голови Правлiння Банку Нацiональним банком України Фiленкова Зоя Юрiївна призначена виконуючим обов’язки голови Правлiння Банку з 07 грудня 2015 року. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади директора фiлiї «Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк у м.Луганськ», керуючого Луганським вiддiленням №1 ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», начальника Луганського регiонального управлiння ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», заступника голови Правлiння ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК, виконуючого обов’язки голови Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. голови Правлiння З.Ю. Філенкова

 

07.12.2015


25.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 20/11/2015 вiд 20.11.2015) головою Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далi – Банк) обраний член Правлiння Банку Ходаковський Вадим Володимирович з моменту погодження його кандидатури як голови Правлiння Банку Нацiональним банком України на строк до 04 квiтня 2017 року. До дня надання письмової згоди Нацiональним банком України на заступлення кандидата на посаду голови Правлiння Банку Ходаковського Вадима Володимировича призначено виконуючим обов’язки голови Правлiння Банку з 23 листопада 2015 року. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: директора Київського регiонального управлiння ВАТ «АСТРА БАНК»; директора Другого Київського регiонального центру ПАТ «ВIЕЙБI БАНК»; начальника управлiння розвитку бiзнесу ПАТ «Комерцiйний банк «Акордбанк»; першого заступника голови Правлiння ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках», члена Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 20/11/2015 вiд 20.11.2015) у зв’язку iз призначенням виконуючим обов’язки голови Правлiння Банку Ходаковського Вадима Володимировича припинено виконання обов’язкiв голови Правлiння Банку заступником голови Правлiння Банку Фiленковою Зоєю Юрiївною з 23 листопада 2015 року. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виконувала обов’язки голови Правлiння Банку з 01 вересня 2015 року по 22 листопада 2015 року.

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. голови Правлiння В.В. Ходаковський

 

24.11.2015


 12.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

У зв’язку із отриманням 06.11.2015 листа Національного банку України щодо невідповідності ділової репутації вимогам законодавства, без рішення Загальних зборів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», на підставі підпункту 6 пункту 6.4.9 Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» з 06.11.2015 року припинено повноваження члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Ольховської Ольги Валеріївни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 25.07.2015 до 06.11.2015. Замість Ольховської О.В. на посаду нікого не призначено.

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. голови Правлiння З.Ю. Філенкова

 

10.11.2015


23.10.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 20/10/2015 вiд 20.10.2015 р.) на посаду члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» обрана Сич Олена Миколаївна з 21 жовтня 2015 року на строк до закінчення повноважень чинного Правління – до 04.04.2017 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п’яти років перебувала на посадах: старшого менеджера управління фінансового моніторингу та комплаєнсу АТ АСТРА БАНК, заступника начальника управління фінансового моніторингу та комплаєнсу АТ АСТРА БАНК, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», начальника відділу фінансового моніторингу, члена Правління ПАТ «БГ БАНК», начальника управління фінансового моніторингу ПАТ Комерційний банк «ЄВРОБАНК», начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. голови Правлiння З.Ю. Філенкова

 

21.10.2015


 23.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 18/09/2015 вiд 18.09.2015 р.), у зв’язку iз змiною посадових осiб у складi Правлiння на посаду члена Правлiння ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» обраний Ходаковський Вадим Володимирович з 22 вересня 2015 року на строк до закiнчення повноважень чинного Правлiння – до 04.04.2017 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: директора Київського регiонального управлiння ВАТ «АСТРА БАНК»; директора Другого Київського регiонального центру ПАТ «ВIЕЙБI БАНК»; начальника управлiння розвитку бiзнесу ПАТ «Комерцiйний банк «Акордбанк»; першого заступника голови Правлiння ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках».

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. голови Правлiння З.Ю. Філенкова

 

21.09.2015


 17.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»!
(код за ЄДРПОУ 36061927, місцезнаходження:
01033 місто Київ, вул.Саксаганського, б.3, літ. «А»)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк, Емітент) повідомляє, що Загальними зборами акціонерів Банку від 08 серпня 2015 року, Протокол № 3/08/2015 прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення простих акцій Банку.

Статутний капітал Банку на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій складає 120 000 000,00 гривень (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок), розподілений на 120 000 (сто двадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

Загальна кількість акцій, що пропонується для розміщення, – 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Ціна розміщення акцій – 1 000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) за кожну акцію, загальна вартість акцій, які планується розмістити – 25 000 000,00 гривень (двадцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

Переважним правом кожного акціонера Банку визнається право акціонера – власника простих акцій придбати прості акції, що розміщуються, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 08 серпня 2015 року. Переважне право реалізують особи, які є акціонерами Банку станом на 08 серпня 2015 року, що є датою прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.

Повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій надано голові Правління Банку, а у разі його відсутності – виконуючому обов’язки голови Правління Банку.

Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається.

Переважне право акціонерів Емітента на придбання акцій, що додатково розміщуються, реалізується протягом наступного строку: з 01 жовтня 2015 року по 21 жовтня 2015 року включно. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Емітенту у вказаний період письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Подання заяв може бути здійснено направленням рекомендованого листа або особисто за місцезнаходженням Емітента: 01033, місто Київ, вул.Саксаганського, б.3, літ. «А». Строк для перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, – з 01 жовтня 2015 року по 21 жовтня 2015 року включно. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті на рахунок Емітента № 500429001 у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», код банку 377090, код ЄДРПОУ 36061927.

Акціонери, які вносять кошти в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу Банку з урахуванням його збільшення, разом із заявами подають документи відповідно до вимог Положення про порядок та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.09.2011 р. № 306, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасника Банку.

Якщо протягом встановленого строку акціонер подав письмову заяву про придбання акцій, але не здійснив повного розрахунку за акції, що ним придбаваються, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій. На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій Емітент видає акціонерам письмові зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дня отримання коштів, але не пізніше 21 жовтня 2015 року.

Дата початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 22 жовтня 2015 року, дата закінчення першого етапу укладення договорів – 28 жовтня 2015 року. На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Емітент укладає з акціонерами договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права подана заява та перераховані відповідні кошти. Якщо фактично сплачена сума коштів за акції не дає можливості придбати цілу кількість акцій, округлення кількості акцій здійснюється в меншу сторону, а надлишок перерахованих коштів повертається. Укладення договорів здійснюється за місцезнаходженням Банку: 01033 м.Київ, вул.Саксаганського, б.3, літ. «А».

У разі прийняття Спостережною радою Банку рішення про відмову від розміщення акцій учасникам розміщення повертаються їх внески, внесені в оплату за акції, протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

У разі незатвердження Правлінням Банку у встановлені строки результатів укладення договорів, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій Емітент повертає учасникам розміщення внески, внесені ними в оплату за акції, протягом трьох місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

В.о. голови Правління Філенкова З.Ю.

16.09.2015


 

16.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Наказом виконуючого обов’язки голови Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» вiд 09.09.2015 р. № 78-К на пiдставi рiшення Комітету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платіжних систем Нацiонального банку України вiд 21.08.2015 р. № 424 (лист НБУ вiд 26.08.2015 р. № 24-00011/60450) виконуючого обов’язки головного бухгалтера Комарницьку Оксану Володимирівну призначено на посаду головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» з 09 вересня 2015 року безстроково у зв’язку з погодженням Нацiональним банком України її кандидатури як головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

 

Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: головного бухгалтера філії «Донецька дирекція Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», головного бухгалтера ПАТ «Банк Камбіо», заступника головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», члена Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. голови Правлiння З.Ю. Філенкова

 

10.09.2015


03.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 31/08/2015 вiд 31.08.2015 р.) з посади голови Правлiння Банку звiльнений Мисник Вiктор Миколайович 31.08.2015 р. за власним бажанням. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 24.06.2014 р. по 31.08.2015 р.
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 31/08/2015 вiд 31.08.2015 р.) з посади заступника голови Правлiння, члена Правлiння Банку звiльнено Тетянчук Ларису Вiкторiвну 31.08.2015 р. за угодою сторiн. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 10.06.2014 р по 31.08.2015 р. Замiсть Тетянчук Л.В. на посаду нiкого не призначено.
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 31/08/2015 вiд 31.08.2015 р.) у зв’язку iз звiльненням голови Правлiння Мисника В.М. виконуючим обов’язки голови Правлiння Банку призначений заступник голови Правлiння Фiленкова Зоя Юрiївна з 01.09.2015 р. на строк до погодження кандидатури голови Правлiння Нацiональним банком України. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади директора фiлiї «Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк у м.Луганськ», керуючого Луганським вiддiленням №1 ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», начальника Луганського регiонального управлiння ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», заступника голови Правлiння ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”.

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. голови Правлiння З.Ю. Філенкова

 

01.09.2015


29.07.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3, лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд 25.07.2015 р.) у зв’язку iз необхiднiстю збiльшення кiлькiсного складу Спостережної ради Товариства вiдповiдно до змiн у законодавствi України достроково припинено повноваження голови Спостережної ради Товариства Мiтiної Нiни Венiамiнiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебувала на посадi з 02.12.2013 р. по 25.07.2015 р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд 25.07.2015 р.) у зв’язку iз необхiднiстю збiльшення кiлькiсного складу Спостережної ради Товариства вiдповiдно до змiн у законодавствi України достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Товариства Орлова Володимира Олександровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 23,8559 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посадi з 02.12.2013 р. по 25.07.2015 р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд 25.07.2015 р.) у зв’язку iз необхiднiстю збiльшення кiлькiсного складу Спостережної ради Товариства вiдповiдно до змiн у законодавствi України достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Басацької Свiтлани Станiславiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебувала на посадi з 02.12.2013 р. по 25.07.2015 р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд 25.07.2015 р.) Мiтiна Нiна Венiамiнiвна обрана на посаду голови Спостережної ради Товариства строком на три роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: начальника управлiння кредитування філії «Головне управлiння Промiнвестбанку України в Донецькiй областi»; заступника начальника регiонального управлiння-начальника вiддiлу органiзацiї корпоративного бiзнесу, заступника начальника вiддiлу органiзацiї корпоративного бiзнесу та МСБ Донецького регiонального управлiння ПАТ “Дочiрнiй банк СБЕРБАНКУ РОСIЇ”, радника голови Правління ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК», голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд 25.07.2015 р.) Орлов Володимир Олександрович обраний на посаду члена Спостережної ради Товариства строком на три роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володiє пакетом акцiй Товариства у кiлькостi 28627 акцiй загальною номiнальною вартiстю 28627000 гривень, що складає 23,8559 % статутного капiталу Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду генерального директора ТОВ «IСТЕК», члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд 25.07.2015 р.) Басацька Свiтлана Станiславiвна обрана на посаду члена Спостережної ради Товариства строком на три роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: фiнансовий директор ТОВ “Паливна Компанiя “Iндустрiал груп”, директор з фiнансiв ТОВ «Донецьквуглезбагачення».
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд 25.07.2015 р.) Бруєв Ярослав Павлович обраний на посаду члена Спостережної ради Товариства строком на три роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду начальника iнформацiйного вiддiлу ТОВ «Паливна компанiя «Iндустрiал груп».
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд 25.07.2015 р.) Ольховська Ольга Валерiївна обрана на посаду Спостережної ради Товариства строком на три роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: бухгалтера в ПрАТ «Олiмп», головного бухгалтера ТОВ «ЕНЕРГОКАПIТАЛ», провiдного бухгалтера ТОВ «Транспортно-експедицiйна компанiя «Енерготранс».

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Найменування посади                        В.о. голови Правління                                                           З.Ю.Філенкова27.07.2015


 

09.07.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Наказом голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» № 55-К вiд 07.07.2015 р. з посади головного бухгалтера Товариства 07.07.2015 р. звiльнено Маслову Олександру Олександрiвну на пiдставi поданої нею заяви про звiльнення за власним бажанням. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебувала на посадi головного бухгалтера з 10.06.2014 р. по 07.07.2015 р.
Наказом голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» № 56-К вiд 07.07.2015 р. на посаду головного бухгалтера Товариства призначена Комарницька Оксана Володимирiвна з моменту погодження її кандидатури як головного бухгалтера Нацiональним банком України. До моменту погодження її кандидатури як головного бухгалтера Нацiональним банком України Комарницька Оксана Володимирiвна призначена виконуючим обов’язки головного бухгалтера Товариства з 08.07.2015 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади головного бухгалтера фiлiї «Донецька дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства «Банк Камбiо», головного бухгалтера ПАТ «Банк Камбiо», заступника головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», члена Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посадиГолова Правлiння                                        Мисник Вiктор Миколайович08.07.2015

 

01.07.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

 1. Код за ЄДРПОУ: 36061927
 2. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. “А”
 3. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, (044)2774706
 4. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
 6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 24/06/2015 вiд 24.06.2015 р.) припинено повноваження члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» Бассака Павла Євгеновича з 24.06.2015 р. згiдно з поданою ним заявою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посадi члена Правлiння з 23.03.2015 р. до 24.06.2015 р. Замiсть Бассака П.Є. на посаду нiкого не призначено.

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння                                        Мисник Вiктор Миколайович
25.06.2015

 

30.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул.Саксаганського, б. 3 лiт.”А”

4. Міжміський код, телефон та факс: 044-2774709, 044-2774706

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 24/04/2015 від 24.04.2015 р.) припинено повноваження члена Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» Стариченко Ірини Дмитріївни з 24.04.2015 р. згідно з поданою нею заявою. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебувала на посаді з 03.04.2015 р. до 24.04.2015 р.
 
Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 24/04/2015 від 24.04.2015 р.) у зв’язку із зміною посад у складі Правління банку на посаду члена Правління, заступника голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» призначено Філенкову Зою Юріївну на строк з 24.04.2015 р. до 04.04.2017 р.   Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займала посади директора філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк у м.Луганськ», керуючого Луганським відділенням №1 ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», начальника Луганського регіонального управління ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», заступника начальника відділу внутрішнього аудиту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
 

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посадиГолова Правління Мисник Віктор Миколайович 27.04.2015        

09.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул.Саксаганського, б. 3 лiт.”А”

4. Міжміський код, телефон та факс: 044-2774709, 044-2774706

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

 II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 3/04/2015 вiд 03.04.2015 р.) у зв’язку iз змiною посад у складi Правлiння банку прийнято рiшення про припинення повноважень заступника голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» Бассака Павла Євгеновича з 03.04.2015 р., залишивши його на посадi члена Правлiння на строк до 04.04.2017 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посадi заступника голови Правлiння з 23.03.2015 р. до 03.04.2015 р. Замiсть Бассака П.Є на посаду заступника голови Правлiння нiкого не призначено у зв’язку з вiдсутнiстю такої посади.
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 3/04/2015 вiд 03.04.2015 р.) припинено повноваження члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» Маслової Олександри Олександрiвни згiдно з поданою нею заявою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебувала на посадi з 04.04.2014 р. до 03.04.2015 р.
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 3/04/2015 вiд 03.04.2015 р.) на посаду члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» обрано заступника головного бухгалтера банку Комарницьку Оксану Володимирiвну з 03.04.2015 р. на строк дiї повноважень чинного Правлiння – до 04.04.2017 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади головного бухгалтера фiлiї «Донецька дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства «Банк Камбiо», головного бухгалтера ПАТ «Банк Камбiо», заступника головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 3/04/2015 вiд 03.04.2015 р.) у зв’язку iз збiльшенням кiлькiсного складу Правлiння банку на посаду члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» обрано начальника вiддiлу казначейства Стариченко Iрину Дмитрiвну з 03.04.2015 р. на строк дiї повноважень чинного Правлiння – до 04.04.2017 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду начальника вiддiлу казначейства ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

III. ПІДПИС

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади                   Голова Правління                                Мисник Віктор Миколайович                                                                 06.04.2015        

 


26.03.2015
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”
2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул.Саксаганського, 3 лiт.”А”
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-2774709, 044-2774706
5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 23/03/2015 вiд 23.03.2015) на вакантну посаду члена Правлiння, заступника голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» призначений Бассак Павло Євгенович з 23 березня 2015 року до закiнчення повноважень чинного Правлiння банку – 4 квiтня 2017 року.
Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: провiдного економiста Управлiння фiнансового монiторингу ТОВ УКБ «КАМБIО», начальником Управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «Банк Камбiо».

III. Підпис

1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правління Мисник Віктор Миколайович

24.03.2015


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”
2. Код за ЄДРПОУ 36061927
3. Місцезнаходження 83003, мiсто Донецьк, провулок Донбаський, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 277 47 09 (044) 277 47 06
5. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.europrombank.com
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
   

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 06.12.2014 р. (Протокол Загальних зборів   № 3/12/2014 від 06.12.2014 р.) у зв’язку із закінченням строку повноважень прийняті рішення про звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та призначення нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Посадова особа Храмих Олена Вiкторiвна звiльнена з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, на який було призначено. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебувала на посадi з 25.06.2011 р. по 06.12.2014 р.
Посадова особа Єнiн Олександр Вiкторович звiльнений з посади члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, на який було призначено. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посадi з 25.06.2011 р. по 06.12.2014 р.
Посадова особа Семко Валентина Миколаївна звiльнена з посади члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, на який було призначено. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебувала на посадi з 25.06.2011 р. по 06.12.2014 р.
На посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства обрана Храмих Олена Вiкторiвна строком на три роки; згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: заступника директора з економiки в ТОВ «Енергоiмпекс»; директора з економiки в ТОВ «Ресурсенерготрейд»; директора з економiки в ТОВ «ПК «Iндустрiал груп».
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрана Семко Валентина Миколаївна строком на три роки; згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головного бухгалтера ТОВ «ЕНЕРГОIМПЕКС»; головного бухгалтера ТОВ «ПК «ЕНЕРГОIМПЕКС».
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обраний Войтух Олександр Михайлович строком на три роки; згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: помiчника-консультанта народного депутата України; заступника начальника юридичного вiддiлу ТОВ «ПК «Iндустрiал груп».

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління       Мисник Вiктор Миколайович
    08.12.2014    


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36061927
1.4. Місцезнаходження емітента 83003, мiсто Донецьк, провулок Донбаський, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 062 2100840 062 2100844
1.6. Електронна поштова адреса емітента Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації europrombank.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Посадова особа Голова Правлiння Никитiна Iрина Петрiвна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не дано)  Рiшенням Спостережної  Ради  25.06.2011 (протокол № 25/06/2011)   у звязку з закiнченням строку,на який була призначена звiльнена з посади голови Правлiння Банку. На посадi перебувала з 26.06.2008р.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Голова Правлiння Никитiна Iрина Петрiвна ( згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не дано)   Рiшенням Спостережної Ради  вiд 25.06.2011 (протокол № 25/06/2011)   призначена на посаду голови Правлiння банку на строк три роки .

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Никитiна Iрина Петрiвна  з 26 червня 2008 року займала посаду голови Правлiння ВАТ “ЄВРОПРОМБАНК” ( 3 19.07.2010 ПАТ ЄВРОПРОМБАНК), ранiше обiймала  посаду заступника директора з економiки в ТОВ “Атлас Експрес”

Посадова особа заступник  голови Правлiння Шавлов  Олексiй Юрьєвич (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не дано)  Рiшенням Спостережної  Ради  25.06.2011 (протокол № 25/06/2011)   у звязку з закiнченням строку,на який був призначений, звiльнений з посади  заступника голови Правлiння Банку. На посадi перебував з 26.06.2008 року.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Заступник  голови Правлiння Шавлов Олексiй Юрiйович (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)Рiшенням Спостережної ради банку вiд 25.06.2011 року (протокол №25/06/2011)  призначен  строком на три роки на посаду заступника голови Правлiння.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Шавлов Олексiй Юрiйович, з 26 червня 2008 року займав посаду заступника голови Правлiння ВАТ “ЄВРОПРОМБАНК” (з 19.07.2010р. – ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”),  ранiше обiймав посаду заступника директора  в  ТОВ “Атлас Експрес” Посадова особа Член Правлiння Дук Наталiя Володимирiвна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано) звiльнена Рiшенням Спостережної ради банку вiд 25.06.2011 року (протокол №25/06/2011) у зв’язку з закiнченням строку на який її було призначено з посади члена Правлiння банку.  На посадi перебувала з 26.06.2008р.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Член Правлiння Дук Наталiя Володимирiвна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)призначена Рiшенням Спостережної ради банку вiд 25.06.2011 року (протокол №25/06/2011)  строком на три роки  на посаду члена Правлiння.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Дук Наталiя Володимирiвна з 26 червня 2008 року займала посаду головного бухгалтера, члена Правлiння ВАТ “ЄВРОПРОМБАНК” (з 19.07.2010р. – ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”), ранiше обiймала посаду заступника головного бухгалтера  в  ТОВ “Атлас Експрес”.

Посадова особа Голова Спостережної Ради Орлова Ольга Олександрiвна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано  ) звiльнена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011)   у звязку з закiнченням строку на який її було призначено . На посадi перебувала  з21.04.2010р.

Володiє часткою в статутному фондi емiтента        41.00000%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Голова Спостережної Ради Орлова Ольга Олександрiвна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано  ) призначена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011)  строком на три роки на посаду голови Спостережної Ради банку.

Володiє часткою в статутному фондi емiтента        41.00000%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Орлова  Ольга Олександрiвна, займала посаду голови Спостережної ради банку з 21 квiтня 2010 року. З 26 червня 2008 року до 21 квiтня 2010 року займала посаду члена Спостережної ради банку. Iншi посади, що обiймає  Орлова  Ольга Олександрiвна –  з  01.04.2003р.  по 31.05.2011р. старший економiст в ТОВ “Iсiда”,  з  01.06.2011р. –  заступник  директора  в  ТОВ “Iндустрiал груп”

Посадова особа Член Спостережної Ради Орлов Володимир Олександрович (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано   ) звiльнений Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011)   у звязку з закiнченням строку на який його  було призначено. На посадi перебував з 26.06.2008р.

Володiє часткою в статутному фондi емiтента        24.40000%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Член Спостережної Ради Орлов Володимир Олександрович (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано  ) призначена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011)  на строк три роки на посаду члена Спостережної Ради банку.

Володiє часткою в статутному фондi емiтента        24.40000%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Орлов Володимир Олександрович, займав посаду члена Спостережної ради банку з  26 червня 2008 року, iншi посади, що обiймає  Орлов  Володимир Олександрович –   генеральний директор в  ТОВ “Iстек”,  президент громадської органiзацiї “Екологiчний Рух “ОАЗИС”. Посадова особа Член Спостережної Ради Басацька Свiтлана Станiславiвна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано  ) звiльнена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011)    у звязку з закiнченням строку на який її було призначено. На посадi перебувала з 26.06.2008 р.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Член Спостережної Ради Басацька Свiтлана Станiславiвна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано ) призначена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011),   на строк три роки на посаду члена Спостережної Ради банку.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Басацька Свiтлана Станiславiвна, займала посаду члена Спостережної ради банку з  26 червня 2008 року. Iншi посади, що обiймає  Басацька Свiтлана Станiславiвна –  з 01.01.2004 по   04.11.2009р.  фiнансовий директор в ТОВ “Енергоiмпекс”, з 4.11.2009 р. фiнансовий директор в  ТОВ “Iндустрiал груп”.

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Храмих Олена Вiкторiвна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано ) звiльнена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011)  у звязку з закiнченням строку на який її обрано. На посадi перебувала з 26.06.2008р.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Храмих Олена Вiкторiвна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011)  на строк три роки  на посаду голови Ревiзiйної комiсiї банку.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Храмих Олена Вiкторiвна, займала посаду  голови Ревiзiйної комiсiї банку  з  26 червня 2008 року.

Iншi посади, що обiймає  Храмих Олена Вiкторiвна – заступник директора в ТОВ “ЕнергоIмпекс”  з 01.01.2004 по  04.11.2009,   заступник директора в ТОВ “Iндустрiал груп” з 04.11.2009р.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Єнiн Олександр  Вiкторович (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано    ) звiльнена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011)  у звязку з закiнченням строку на який його обрано. На посадi перебував з 26.06.2008р.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Єнiн Олександр Вiкторович (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано  ) призначений Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011)  на строк три роки на посаду члена Ревiзiйної комiсiї.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Єнiн Олександр Вiкторович,  займав посаду  члена Ревiзiйної комiсiї банку  з  26 червня 2008 року.Iншi посади, що обiймає Єнiн Олександр Вiкторович  – директор аудиторської фiрми “Юз-Аудит”, начальник юридичного вiддiлу ТОВ “Енергоiмпекс” (за  сумiсництвом).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Семко Валентина Миколаївна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано  ) звiльнена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв банку вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011), у звязку з закiнченням строку на який її  було призначено . На посадi перебувала з 26.06.2008р.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Семко Валентина Миколаївна (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано  ) призначена Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв банку вiд 25.06.2011 року (протокол №2/06/2011),  на строк три роки на посаду члена Ревiзiйної крмiсiї.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Семко Валентина Миколаївна,  займала посаду  члена Ревiзiйної комiсiї банку  з  26 червня 2008 року. Iншi посади, що обiймає  Семко Валентина Миколаївна –  головний бухгалтер ТОВ “Енергоiмпекс”.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

ВИД ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.

Рiшення про розмiщення акцiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу було прийняте  25 червня 2011 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” (Протокол №25/06/2011)

Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: 45500 (сорок п’ять тисяч п’ятсот) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1000 грн., на суму 45 500 000 (сорок п’ять мiльйонiв п’ятсот тисяч) гривень.

Спосiб їх розмiщення: закрите (приватне)  розмiщення акцiй шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв.

Тип акцiй, що розмiщуються:  простi акцiї. Форма iснування акцiй, що розмiщуються:  бездокументарна.

Розмiр статутного капiталу ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” шляхом додаткового випуску акций збiльшується на 45 500 000 грн. до 120 000 000 грн.

Номiнальна вартiсть акцiї:  1000 грн.

Акцiї будуть розмiщуватись за їх ринковою вартiстю iз розрахунку, що ринкова вартiсть однiєї акцiї ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” становить 1000 грн., що дорiвнює її номiнальнiй вартостi.

На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй iнформацiї про змiну власника великого пакета акцiй, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй,  не має.

Спiввiдношення суми акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”  на дату прийняття  рiшення про розмiщення акцiй, складає 61,073%.

Права, якi отримують iнвестори в акцiї банку, що розмiщуються,  у повному обсязi дорiвнюють правам акцiонерiв банку, що  визначенi чинним законодавством України та Статутом ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” i в процесi розмiщення акцiй не змiнюються та не обмежуються.

Спосiб оплати акцiй:  виключно у грошовiй формi, у нацiональнiй валютi України.

Метою розмiщення акцiй є  збiльшення статутного капiталу банку до розмiру встановленого Законом  України “Про банки та банкiвську дiяльнiсть”, дотримання банком встановлених

Нацiональним банком України економiчних нормативiв,  пiдвищення його фiнансової стабiльностi. Отриманi вiд розмiщення акцiй кошти будуть використовуватись для забезпечення його статутної дiяльностi, зокрема, для  кредитування клiєнтiв банку.

Рiшення про розмiщення акцiй прийняте позачерговими  Загальними зборами акцiонерiв ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”. На дату складання цього  повiдомлення вiдсутня iнформацiї про конкретну кiлькiсть акцiй яку планує придбати кожен акцiонер банку.

Конвертацiя цiнних паперiв умовами закритого (приватного)  розмiщення акцiй не передбачена.

Акцiї банку, щодо яких прийняте рiшення про розмiщення, розмiщуються виключно серед акцiонерiв банку. Розмiщення акцiй серед iнших iнвесторiв (третiх осiб не акцiонерiв банку)  не передбачається.

Акцiонери банку мають рiвне переважне право на придбання акцiй, що розмiщуються, у кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних  їм акцiй у загальнiй кiлькостi простих iменних акцiй, що були ранiше емiтованi банком. Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення, подає до банку письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на рахунок банку кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що ним придбаваються. Банк видає акцiонеру письмове зобов’язання про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй.

Акцiї розмiщуються за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.40. к.215. Початок проведення  першого етапу розмiщення акцiй – 15 вересня 2011 року, закiнчення першого етапу – 30 вересня 2011року. Початок проведення другого етапу розмiщення акцiй – 1 жовтня 2011 року, закiнчення другого етапу розмiщення акцiй 14 жовтня 2011 року.

Пiд час реалiзацiї акцiонером свого переважного права подання заяви  та перерахування коштiв до банку здiйснюється ним не пiзнiше 14 вересня 2011 року. У заявi акцiонера повинно бути зазначено його iм’я, мiсце проживання, кiлькiсть акцiй, що ним придбаваються. Заяви на придбання акцiй  на другому етапi розмiщення акцiй подаються до банку –  починаючи з 1 жовтня 2011 року. Подання заяв на другому етапi розмiщення акцiй  припиняється 10 жовтня 2011 року.

На першому етапi розмiщення акцiй з 15 по 30 вересня 2011 року здiйснюється  укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй  з акцiонерами якi  реалiзували  своє переважне право на придбання акцiй i не пiзнiше 14 вересня 2011 року подали заяву про придбання акцiй та перерахували на рахунок банку кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що ним придбаваються. З дня, наступного за днем закiнчення першого етапу розмiщення акцiй, на вимогу акцiонерiв Банк надає iнформацiю про кiлькiсть акцiй, що були розмiщенi на першому етапi.  На другому етапi розмiщення акцiй  в строк з  11 по 14 жовтня 2011 року здiйснюється укладання договорiв купiвлi продажу акцiй з акцiонерами якi подали заяви з 1 по 10 жовтня 2011 року   в межах  нереалiзованого, протягом першого етапу, залишку акцiй, в порядку черговостi надходження заяв.

Оплата акцiй здiйснюється: при реалiзацiї переважного права на придбання акцiй в строк  не пiзнiше 14 вересня 2011 року;  по договорам купiвлi продажу акцiй, що були укладенi на другому етапi розмiщення акцiй   не пiзнiше дня затвердження Спостережною радою банку  результатiв закритого (приватного)  розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного)  розмiщення акцiй.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36061927
1.4. Місцезнаходження емітента 83003, мiсто Донецьк, провулок Донбаський, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 062 2100840 062 2100844
1.6. Електронна поштова адреса емітента Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.europrombank.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 1. Текст повідомлення

Згідно з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 20 серпня 2013 р., отриманого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»  21 серпня 2013 р.  від депозитарію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”, відбулися наступні зміни: Пакет власника акцій „фізичної особи”, яка володіла 21178  акціями, що складало 17,6484 відсотків  голосуючих акцій, збільшився і становить 28627 акцій, що складає 23,8559 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій товариства.


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36061927
1.4. Місцезнаходження емітента 83003, мiсто Донецьк, провулок Донбаський, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 062 2100840 062 2100844 - факс
1.6. Електронна поштова адреса емітента Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації europrombank.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу
 1. Текст повідомлення

Рiшення про розмiщення акцiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу було прийняте  25 червня 2011 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” (Протокол №25/06/2011)

Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: 45500 (сорок п’ять тисяч п’ятсот) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1000 грн., на суму 45 500 000 (сорок п’ять мiльйонiв п’ятсот тисяч) гривень.

Спосiб їх розмiщення: закрите (приватне)  розмiщення акцiй шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв.

Тип акцiй, що розмiщуються:  простi акцiї. Форма iснування акцiй, що розмiщуються:  бездокументарна.

Розмiр статутного капiталу ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” шляхом додаткового випуску акций збiльшується на 45 500 000 грн. до 120 000 000 грн.

Номiнальна вартiсть акцiї:  1000 грн.

Акцiї будуть розмiщуватись за їх ринковою вартiстю iз розрахунку, що ринкова вартiсть однiєї акцiї ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” становить 1000 грн., що дорiвнює її номiнальнiй вартостi.

На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй iнформацiї про змiну власника великого пакета акцiй, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй,  не має.

Спiввiдношення суми акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”  на дату прийняття  рiшення про розмiщення акцiй, складає 61,073%.

Права, якi отримують iнвестори в акцiї банку, що розмiщуються,  у повному обсязi дорiвнюють правам акцiонерiв банку, що  визначенi чинним законодавством України та Статутом ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” i в процесi розмiщення акцiй не змiнюються та не обмежуються.

Спосiб оплати акцiй:  виключно у грошовiй формi, у нацiональнiй валютi України.

Метою розмiщення акцiй є  збiльшення статутного капiталу банку до розмiру встановленого Законом  України “Про банки та банкiвську дiяльнiсть”, дотримання банком встановлених Нацiональним банком України економiчних нормативiв,  пiдвищення його фiнансової стабiльностi. Отриманi вiд розмiщення акцiй кошти будуть використовуватись для забезпечення його статутної дiяльностi, зокрема, для  кредитування клiєнтiв банку.

Рiшення про розмiщення акцiй прийняте позачерговими  Загальними зборами акцiонерiв ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”. На дату складання цього  повiдомлення вiдсутня iнформацiї про конкретну кiлькiсть акцiй яку планує придбати кожен акцiонер банку.

Конвертацiя цiнних паперiв умовами закритого (приватного)  розмiщення акцiй не передбачена.

Акцiї банку, щодо яких прийняте рiшення про розмiщення, розмiщуються виключно серед акцiонерiв банку. Розмiщення акцiй серед iнших iнвесторiв (третiх осiб не акцiонерiв банку)  не передбачається.

Акцiонери банку мають рiвне переважне право на придбання акцiй, що розмiщуються, у кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних  їм акцiй у загальнiй кiлькостi простих iменних акцiй, що були ранiше емiтованi банком. Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення, подає до банку письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на рахунок банку кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що ним придбаваються. Банк видає акцiонеру письмове зобов’язання про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй.

Акцiї розмiщуються за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.40. к.215. Початок проведення  першого етапу розмiщення акцiй – 15 вересня 2011 року, закiнчення першого етапу – 30 вересня 2011року. Початок проведення другого етапу розмiщення акцiй – 1 жовтня 2011 року, закiнчення другого етапу розмiщення акцiй 14 жовтня 2011 року.

Пiд час реалiзацiї акцiонером свого переважного права подання заяви  та перерахування коштiв до банку здiйснюється ним не пiзнiше 14 вересня 2011 року. У заявi акцiонера повинно бути зазначено його iм’я, мiсце проживання, кiлькiсть акцiй, що ним придбаваються. Заяви на придбання акцiй  на другому етапi розмiщення акцiй подаються до банку –  починаючи з 1 жовтня 2011 року. Подання заяв на другому етапi розмiщення акцiй  припиняється 10 жовтня 2011 року.

На першому етапi розмiщення акцiй з 15 по 30 вересня 2011 року здiйснюється  укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй  з акцiонерами якi  реалiзували  своє переважне право на придбання акцiй i не пiзнiше 14 вересня 2011 року подали заяву про придбання акцiй та перерахували на рахунок банку кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що ним придбаваються. З дня, наступного за днем закiнчення першого етапу розмiщення акцiй, на вимогу акцiонерiв Банк надає iнформацiю про кiлькiсть акцiй, що були розмiщенi на першому етапi.  На другому етапi розмiщення акцiй  в строк з  11 по 14 жовтня 2011 року здiйснюється укладання договорiв купiвлi продажу акцiй з акцiонерами якi подали заяви з 1 по 10 жовтня 2011 року   в межах  нереалiзованого, протягом першого етапу, залишку акцiй, в порядку черговостi надходження заяв.

Оплата акцiй здiйснюється: при реалiзацiї переважного права на придбання акцiй в строк  не пiзнiше 14 вересня 2011 року;  по договорам купiвлi продажу акцiй, що були укладенi на другому етапi розмiщення акцiй   не пiзнiше дня затвердження Спостережною радою банку  результатiв закритого (приватного)  розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного)  розмiщення акцiй.

 


 З повагою, Правління ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"